Zoek in deze groep

Leden van de groep

  • Groepen
  • Implementatie duurzame financieringsafspraken

Implementatie duurzame financieringsafspraken

Implementatie duurzame financieringsafspraken

Eigenaar: Florian

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

De ministerraad heeft besloten tot effectuering van de duurzame financieringsafspraken voor de GDI. Dit zorgt enerzijds voor structurele financiële dekking waardoor de tekorten van 2018 worden gedekt en anderzijds voor een duurzame financieringsmethodiek die meeademt met de kosten en daardoor meerjarig financiële rust creëert. 

  1. Vanaf 2018 zal doorbelasting plaats gaan vinden van de toerekenbare kosten voor drie voorzieningen (DigiD, MijnOverheid en Digipoort) via een vastgestelde doorbelastingsmethodiek.
  2. Vanaf 2019 zal doorbelasting plaatsvinden voor de overige GDI voorzieningen volgens dezelfde methodiek.
  3. De ministerraad heeft besloten dat in 2017 ruimte moet zijn voor afnemers om de manier waarop de methodiek vorm krijgt, mede te bepalen en dat in 2018 een evaluatie plaatsvindt van de methodiek en het proces. Met afnemers wordt daarbij gedoeld op (Rijks)uitvoeringsorganisaties, medeoverheden en particuliere organisaties met een publieke taak die gebruik maken van de voorzieningen. 

Om bij de implementatie van deze besluitvorming te voorzien in interbestuurlijke afweging en sturing op tactisch en operationeel niveau zijn twee ‘hulpconstructen’ ingericht: een stuurgroep en een begeleidingscommissie. 

De vergaderstukken de begeleidingscommissie en de verslagen van de stuurgroep zijn publiek toegankelijk, net als een aantal achterliggende documenten.

Tussen de achterliggende documenten treft u ook de FAQ’s en verschillende factsheets over de financieringsafspraken GDI.